Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vårdnämnd larmar: Vi kan inte spara mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden är ålagd att spara 66,5 miljoner kronor till och med 2016. Men nu säger nämnden stopp. – Det finns inget att ta av, säger Hans Andersson (FP), förste vice ordförande.

Sjukvårds- och omsorgsnämnden dras med sparkrav efter att den tidigare Tiohundranämnden under flera år inte har hållit sin budget. Men nu har Sjukvårds- och omsorgsnämnden beslutat att begära av Kommunfullmäktige att få slippa sparkraven för att klara sin budget.

I sin delårsrapport för första kvartalet 2014 skriver Sjukvårds- och omsorgsnämnden att det inte finns mer att spara in på utan att begå lagbrott. Bryter man mot lagen genom att exempelvis inte ge den omsorg som brukare har laglig rätt till så tvingas man i stället betala höga viten.

– Vi ser inga möjligheter till ytterligare besparingar. Våra kostnader för omsorgen är nästan 10 procent lägre än standardkostnaden för riket. Det blir dyrare att betala viten än att lösa problemet på rätt sätt, säger Henrik Hagblom, biträdande chef på beställaravdelningen.

Han ser inte heller några möjligheter att sänka ersättningarna till de företag som driver omsorgsverksamheterna.

– Utförarna är pressade. Sänker vi ersättningarna riskerar vi att de säger upp avtalen. Det är inga utförare som skär guld med kniv.

Nämnden räknar med ett budgetunderskott på 13 miljoner per år under perioden 2014-16. Anledningen i årets budget är oförutsedda kostnadsökningar. Den största posten gäller turbundna resor, det vill resor till och från daglig verksamhet. Där har kostnaden nästan fördubblats jämfört med 2012 efter en gemensam upphandling av turbundna resor och skolskjutsar. För skolan innebär upphandlingen att kostnaden blir åtta miljoner kronor billigare och kommunen som helhet går en miljon plus, samtidigt som Sjukvårds- och omsorgsnämnden fått en kostnadsökning om 6,8 miljoner kronor.

Bland de övriga kostnaderna finns äldreboende och LSS-insatser där fler än beräknat har visat sig behöva hjälp.

– Om man jämför med andra kommuner så har vi låga kostnader och bra kvalitet. Från nämndens sida vill vi inte sänka kvaliteten. Man kan inte spara in det mänskliga mötet, säger Hans Andersson.

Han tror att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige kommer att besluta att stryka sparkravet.

– Det finns utrymme i kommunens budget.

Kommunstyrelsens ordförande Kjell Jansson (M) har inte sett beslutet från Sjukvårds- och omsorgsnämnden och vill därför inte kommentera det.

Bakgrund

Sjuk­vårds- och om­sorgs­nämn­dens (ti­di­ga­re Tiohundranämnden) verk­sam­het be­kos­tas av kom­mu­nen och lands­ting­et. Kom­mu­nen be­ta­lar för det som är kom­mu­nal sjuk­vård och om­sorg, ex­em­pel­vis äld­re­om­sorg, hem­tjänst, hem­sjuk­vård samt sär­skil­da bo­en­den och verk­sam­he­ter för funk­tions­hind­ra­de. Lands­ting­et be­ta­lar för pri­mär­vår­den och sjuk­hu­set.

Lands­ting­et kom­mer att skju­ta till drygt 24 mil­jo­ner kro­nor till sjuk­vår­den. Det in­ne­bär att Norr­täl­je kom­mun ham­nar på sam­ma nivå som res­ten av lä­net. Det ger dock ing­en kom­pen­sa­tion för att kom­mu­nens be­folk­ning är äld­re än läns­ge­nom­snit­tet och där­för har ett stör­re vård­be­hov.

Kom­mun­full­mäk­ti­ge be­slu­ta­de i mars att ge yt­ter­li­ga­re 20,4 mil­jo­ner kro­nor till sjuk­vårds- och om­sorgs­nämn­den för 2014. De peng­ar­na gick di­rekt till de fö­re­tag som dri­ver om­sorgs­verk­sam­he­ter för att täc­ka höj­da er­sätt­nings­ni­vå­er.