Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Regeringens förslag ger fler privata stränder

Tillgången till natur, skog, fria stränder och allemansrätten har djupa rötter i folksjälen och i vår historia. Redan på 1300-talet talade Magnus Eriksson om våra friheter: ”Strandens frihet upp till åker och äng”. Och det är förvisso en fantastisk natur vi har att värna om - inte minst våra stränder och skärgårdar, som är unika i världen.

Annons

Sveriges riksdag har bestämt Stockholms skärgård som riksintresse och det är nämnt som Världsarvsområde. 20 procent av våra kuststränder ligger i Stockholms län. Men tyvärr har strandlagen urholkats i en rask takt de senaste åren. Nu är mer än hälften av strandlinjen bebyggd, helt eller delvis. I Norrbotten är motsvarande siffra fyra procent.

2003-2006 ökade antalet dispenser med 40 procent och bara fyra procent avslag. Därtill kommer flera hundra fall om året där strandskyddet upphävts och ersatts av detaljplaner.

Det nya lagförslaget sägs av regeringen innebära en skärpning av reglerna i områden där exploateringstrycket är hårt och en uppmjukning i en del glesbygdsområden, som Norrlands inland.

Det här är bra.

Men hur ser förslaget ut egentligen i vårt hårt privatiserade område ?

Jag kan inte se på vilket sätt man skärpt reglerna. Nu får kommunerna ta över besluten om dispenserna. Men de har ju visat sig olämpliga till det. Det vi hittills upplevt är en enormt exploateringsvänlig politik.

Beslut som är av riksintresse bör överhuvudtaget inte tas av lokala beslutsfattare som kan ha ekonomiska eller andra intressen i området. Jag tror själva den lokala förankringen är ett problem i sig. Man måste ha en helhetssyn.

Vår kommunordförande anför som stöd för lagförslaget, att det är ”de lokala politikerna som har störst kunskap om problemen”. Ja, det är just det.

Att så Kjell Jansson framhåller att han är skärgårdsbo i sjätte generationen, säger väl inte så mycket mer än att det kanske finns en viss ökad risk för inavel.

Norrtälje kommun skriver i sitt remissvar: ”det är av största vikt att det lokala näringslivet ges goda förutsättningar vilket i vissa fall kräver att strandskyddsområden tas i anspråk”.

Och i sina synpunkter på utredningen, berömmer man: ”Det är positivt med en utökning av dispensgrunderna och att de särskilda skäl mot vilka dispens och upphävande av strandskydd i detaljplan ska prövas skrivs in i lagen … möjligheten att stärka landsbygdsutvecklingen genom att kunna pröva ny strandnära bebyggelse i samband med detaljplaneläggning är bra.”

Ett viktigt tillägg till lagen antogs 1994 om att ”bevara goda livsvillkor för växt och djurliv och att behålla en värdefull naturmiljö både på land och i vatten”. Hur är bygg- och miljönämndernas biologiska kompetens i detta avseende?

Myndighetskontrollen blir sämre. Naturvårdsverket mister rätten att överklaga kommunernas beslut. Det blir länsstyrelserna som ska granska lagligheten i ärendena, inte om dispensen bidrar till syftet med strandskyddet.

Länsstyrelserna förlorar även rätten att utvidga strandskyddet till 300 meter.

Tidigare fanns ett klart förbud mot att bygga om sjöbodar och liknande till bostäder eller till något annat än vad de från början är avsedda för. Nu står ” Byggnader får inte ändras på ett sådant sätt att de väsentligen hindrar allmänheten från att färdas fritt i strandområdet ”.

Om jag inte är skapt till åsna, är det med denna skrivning hur lätt som helst att bygga om en sjöbod!

Kommunerna kan dessutom upphäva strandskyddet genom en detaljplan, som i nästa led inte kan överklagas.

Skrivningarna om ”Landsbygdsutveckling” är svårtolkade.

En av de viktigaste näringarna i skärgården fram-över tror jag kommer att bli turism i form av rörligt friluftsliv. Inte minst i dåliga tider, då folk har lite pengar till semester utomlands.

Alltså båtfolk, kajaker, tältande inte fritidsboende som ofta har strandtomter och som inte i första hand använder sig av den lokala servicen.

Denna näring gynnas inte av en ytterligare privatisering av stränderna.

Mer läsning

Annons