Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Äldreboende i Liesta får bakläxa

Kommunen får bakläxa.
Detaljplanen över äldreboendet i Liesta är så dåligt förberett att länsstyrelsen upphäver kommunfullmäktiges beslut att anta den.
Upprättarna är jäviga anser länsstyrelsen, som har full förståelse för att de boende i området känner sig lurade.

Annons

I februari antog politikerna i kommunfullmäktige detaljplanen för det äldreboende i Liesta, som under flera år planerats av markägarna Kersti och Christoph Morger. Beslutet överklagades till länsstyrelsen av drygt 20 grannar samt Liesta samfällighetsförening. Grannarna uttrycker farhågor för hur det ökade botrycket ska påverka den kulturhistoriskt värdefulla marken i Liesta. Vidare oroar man sig för att befintliga brunnar ska skadas av de nya fastigheternas vatten- och avloppsanläggningar.

Samfällighetsföreningen har hela tiden hävdat att den lilla byvägen inte klarar av vare sig byggtrafik eller det ökade trafiktryck som boendet skulle medföra.

Samfällighetsföreningen har även framfört synpunkter när det gäller de nya andelstalens tillkomst. Föreningen fick två val: Endera acceptera lantmäterimyndighetens satta andelstal för de nya bostäderna eller genomgå en kostsam förrättning. Föreningen menar att det var ren utpressning.

Länsstyrelsen har emellertid fattat sitt beslut utan att väga in frågan om andelstalen eftersom de över huvud taget inte ingått i handlingarna för detaljplanen.

Bakläxan gäller detaljplanens tillkomst och länsstyrelsen anser att kommunen felat på flera punkter.

Kommunen har varken upprättat program eller genomfört programsamråd. Länsstyrelsen påpekar att de bristerna i sig är starka nog att häva beslutet.

Vidare har kommunen inte skött samråd, utställningar och sammanställningar av inkomna anmärkningar. I stället är det makarna Morger som själva upprättat plan­karta, planbeskrivning, genomförandebeskrivning och samrådsredogörelse. Även om det kan vara korrekt gjort medför det ett jävsförhållande som inte är acceptabelt, anser länsstyrelsen, som även ifrågasätter kommunens handläggningen av Liesta i övrigt.

Att kommunen i handlingar till exempel bemött en sakägares invändning med följande kommentar: ”Synpunkter på provgropen är rent trams”, gör att länsstyrelsen i största allmänhet har förståelse för att de boende i området överklagat beslutet och upplever att de varken fått komma till tals eller fått svar på sina frågor utan helt enkelt känner sig lurade. 

Turerna i Liesta

Sofi Piehln När makarna Morgers sålde sin gård i Liesta styckade de först av cirka 1 500 kvadratmeter mark. Där har de sedan 2002 planerat för att tio hus ska kunna byggas som är särskilt lämpade för pensionärsboende. Området skulle även rymma gemensamhetslokaler och garage.

n Beslutet som upphäver Norrtälje kommuns antagande av detaljplanen för området, är fattat av länsstyrelsens juridiska enhet i Stockholm. Beslutet kan överklagas till regeringen.

Mer läsning

Annons