Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Projektet kräver klarsynthet

Kaj Johnsson om utmaningarna i hamnen.

”Att grovt underskatta kostnaden för stora prestigeprojekt har blivit en rutinmetod för att få sätta igång med förvissning om att projektet inte kommer att avbrytas och att skattebetalarna får ställa upp i slutändan” lyder ett debattinlägg om förbifart Stockholm. Inlägget är relevant i planerna för Norrtälje hamn. För kommunens invånare väntar ett kapitalkrävande prestigeprojekt – med skattekonsekvenser för generationer framåt.

I oktober har kommunstyrelsen fått Länsstyrelsens samrådsyttrande över skelettplanen – med vittgående krav och konsekvenser för det fortsatta planarbetet. Länsstyrelsens yttrande har länge hemlighållits. Finns det en hemlig politisk agenda? Om medborgarna hålls i okunnighet uppstår inga besvärande invändningar mot planen!

Länsstyrelsen framför många krav. Redan tidigare har Länsstyrelsen framfört synpunkter på översvämningsrisk, risken för ras och skred, markföroreningar och störningar från intilliggande verksamheter. Länsstyrelsen ansvarar för att riksintressen tillgodoses, att miljökvalitetsnormer följs och att strandskydd inte upphävs i strid med gällande bestämmelser. Man anser att planens bebyggelse, gator, torg och parkeringsytor innebär att hårda ytor påverkar exempelvis dagvattenhanteringen. Det är angeläget att dagvattensystemet inom området blir robust nog att även klara framtida förändrat klimat, med befarade större nederbördsintensiteter och havsnivåer.

Av planhandlingarna skall framgå hur planens genomförande förhåller sig till miljökvalitetsnormerna för vatten och till kommunens åtgärdsprogram för att klara normerna. Länsstyrelsen vill återkomma med synpunkter i dessa frågor såväl i granskningsskedet som i kommande planer!

Planområdet ligger intill riksintresseområde för kulturmiljövården och Länsstyrelsen anser det väsentligt att tillkommande bebyggelse tar hänsyn till och bevarar siktlinjer och utblickar så att upplevelsen av stadens karaktär och de olika tidslagren blir tydlig!

Sjöfartsverket har i ett yttrande 2012 över kommunens förslag till ny översiktsplan framfört, att om hamnverksamheten inte finns kvar kan Sjöfartsverket avlysa farleden som allmän. Nu krävs att kommunen samråder med Sjöfartsverket i det fortsatta planeringsarbetet för Norrtälje hamn! I skelettplanen har hamnens framtid nonchalerats.

Det långa vassområdet i planens östra del kan utgöra uppväxt- och lekområde för fisk. Länsstyrelsen vill att undersökningar av bottensedimenten utförs för marina naturvärden. Strandskydd återinträder när områden ersätts med nya detaljplaner.

Strandskyddet föreslås upphävt i stora delar av planens vattenområden och inom allmän plats och kvartersmark för tekniska anläggningar samt för ändamål på befintlig kajpir. Generellt anser Länsstyrelsen inte att det är lämpligt att upphäva strandskyddet inom allmän plats eller natur eller vattenområde.

Frågor avseende skötsel, prövning enligt miljöbalken, behov av muddring med mera behöver klargöras. I Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten i Stockholms län föreslår Länsstyrelsen att ny bebyggelse och funktioner av betydande vikt, till exempel el- och pumpstationer, behöver placeras ovanför nivån 2,90 meter i höjdsystemet RH2000. Skelettplanen utgår från 2,0 m vilket innebär nästan 1 m mera fyllnadsmassor enligt de nya kraven – ofantliga volymer!

Hamnområdet finns i Länsstyrelsens rapport ”Riskområden för skred, ras, erosion och översvämning i Stockholms län”. Av rapporten framgår att marken inom planområdet består av fyllningslager på olika lager av berg på större djup. Planerade markarbeten och bebyggelse upp till 16 våningar medför belastningsökningar och behov av grundförstärkningar. Länsstyrelsen önskar ta del av de kommande geotekniska undersökningarna!

Jag avundas inte den nya projektledaren men hoppas han kan stå emot tryck att ta genvägar i det fortsatta arbetet.

Oron för kostnaderna för detta prestigeprojekt ökar vid läsningen av Länsstyrelsens yttrande – det vill säga de långsiktiga effekterna för alla kommunens skattebetalare.

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel