Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bygg inte på Björnös historiska åkermark

Annons

Norrtälje kommun har antagit en detaljplan för Björnö etapp 1 och den är under genomförande för 345 bostäder.

Nu har lämnats ett samrådsförslag till detaljplan för Björnö etapp 2 och 3. Denna omfattar 124 hektar och syftar till att cirka 500 bostäder ska byggas. Bebyggelse planeras ske till stora delar på dokumenterad kulturhistorisk åkermark, cirka 28 hektar åkermark kommer att bebyggas. Under planarbetet som pågått under flera år har vissa justeringar gjorts som innebär något större hänsyn till strandskydd, men på bekostnad av exploatering av brukningsvärd åkermark.

Miljöbalkens 3 kapitlet 4§ stadgar att brukningsvärd åkermark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.

Åkermark är en nationell resurs och en bristvara som skall bevaras, skriver Nils Edberg.

Helt utan acceptabel motivering konstateras (sid 11 i miljökonsekvensbeskrivningen, MKB) att byggande av bostäder är ett väsentligt samhällsintresse, detaljplanen ianspråktar brukningsvärd jordbruksmark, och att det därmed är förenligt med 3 kapitlet i miljöbalken.

I miljökonsekvensbeskrivningen konstateras också att den visuella kontakten med åkerlandskapet åt öster och sydöst försvinner och att upplevelsen av det gamla odlingslandskapet kopplat till herrgården går till stora delar förlorad. Planen bedöms medföra stora negativa konsekvenser för kulturmiljön då läsbarheten i det kulturhistoriska landskapet till stor del går förlorad.

Planen skall, enligt MKB-bestämmelserna, omfatta en alternativ lokalisering. Detta krav avvisas (sid 13) med argumentet att "det pågår planarbete på många platser i kommunen, varför ytterligare lämpliga alternativ inte står att finna". Det är ett orimligt påstående och en orimlig konsekvens. Det skulle vara liktydigt med att Björnö etapp 2 och 3 skulle vara den sista möjliga planen för utveckling av Norrtälje! Att utelämna alternativ lokalisering är således lagstridigt.

Det finns självklart annan mark att tillgå för bebyggelse i denna omfattning i en kommun som omfattar en tredjedel av länets areal.

Jag anser att planen i alltför liten utsträckning tar hänsyn till det historiska arv som åkermarken på Björnö representerar. Med dokumenterade anor från 1300 talet med Wasaätten och Bondeätten som ägare klipper man av den livsnerv som åkermarken betyder för ett av de större godsen i kommunen.

Denna exploatering av brukningsvärd åkermark sker i ett läge då den regionala planeringen betonar vikten av att stadsnära åkermark är särskilt skyddsvärd och Sveriges nationella livsmedelsförsörjning är mindre än 50 procent. Åkermark är en nationell resurs och en bristvara som skall bevaras!

På 1960-talet exploaterades Vigelsjö och där reste markägaren en minnessten: "Staden tog gården". Björnö får aldrig en minnessten ...

Förr placerades bebyggelsen på berg och moränkullar vid sidan av åkermarken. Res den vackra kustvägen mot Åkersberga!

Dessutom visar miljökonsekvensbeskrivningen, vad gäller uppfyllelse av det nationella miljömålet god bebyggd miljö, att planens läge och bebyggelsestrukturen innebär begränsade förutsättningar för kollektivtrafik, vilket kommer att leda till ökat bilberoende.

Min slutsats blir att kommunen har givit så omöjliga förutsättningar och direktiv för planeringsarbetet för Björnö etapp 2 och 3 att det i flera väsentliga avseenden resulterat i lagstridiga förslag till detaljplan.

Planen saknar dessutom hänsyn till de historiska band som binder samman gårdsbebyggelsen med dess livsnerv, åkermarken. Visst är det ett väsentligt samhällsintresse att skapa bostäder, men detta planförslag bör inte genomföras.

Nils Edberg, Vätö

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Mer läsning

Annons