Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En oanvändbar proposition

Så kom den, två dagar försenad men ändock. Regeringens proposition 2008/09:140 Ett användbart försvar.
 

Annons

Baserat på den målformulering som ligger till grund för propositionen och som andas ett bredare grepp citat (punkt 4 sid 16) ”Säkerhet är därmed ett vidare begrepp än skydd av det egna fysiska territoriet. Sveriges säkerhetspolitik syftar ytterst till att garantera landets politiska oberoende och självständighet” skapar försvarsminister Sten Tolgfors (M) en förväntan av kloka tankar, djupa insikter och relevanta slutsatser.

Jag blev dock djupt besviken av fortsättningen. Med denna inledning som grund, vilket inte någon kan sätta sig emot, borde propositionen kunna ta ett vidare grepp. Det försöker försvarsministern också

ibland. Han misslyckas dock radikalt.

Under det att jag nu läser den infinner sig en känsla av obehag och ett intryck av att den är framtagen utan iakttagande av vare sig källkritik eller ansvarskännande. Den bild som tornar fram är en proposition som brister i relevanta antaganden, sakframställan, källkritik samt förmåga till långsiktig konsekvensanalys. Sten Tolgfors (M) baserar propositionen på ett antal tveksamma utgångspunkter som går stick i stäv med vedertagen internationell säkerhetsanalytisk praxis och han använder sig av uttryck som han antingen inte behärskar eller förmår dra i mål av andra skäl.

Den bild försvarsministern målar upp i antaganden och bakgrund lämnar allt annat att önska. Två händelser penetreras djupare varav den första, bombdåden i Madrid 2004, skulle ge Sverige en legitimitet att ingripa utanför vårt territorium eller vår ekonomiska zon. Runt denna händelse bygger Sten Tolgfors sitt resonemang kring europeisk solidarisk säkerhet.

Det är frapperande att han använder sig av just denna händelse då efteranalysen av densamma pekar på att bomberna i Madrid inte var ett angrepp på EU utan en markering mot Spanien för dess agerande, utan internationellt godkännande, i ”kriget mot terrorismen”. Javier Solana, som hävdade att detta var ett angrepp på hela EU, har för detta erhållit en massiv kritik av den samlade säkerhetsanalytiska kåren.

Vidare hävdar försvarsministern att kriget i Georgien kom som en blixt från en klar himmel. Även här gör sig Sten Tolgfors bristande förmåga till faktabaserade slutsatser och källkritisk förmåga gällande.

Urban Ahlin (S) varnade för denna utveckling sex månader innan Rysslands aggression ägde rum vid Folk och Försvars konferens 2008 och om Sten Tolgfors teser skulle vara gällande uppvisar Ryssland numer en förmåga och resurser nog att snabbt förflytta trupp som vida överstiger världens samlade logistikresurser.

Sten Tolgfors markerar i propositionen vikten av en sammanhållen säkerhetspolitik som förutom militära insatser skall utgöras av säkerhetssektorreformer och olika civila insatser viktiga delar i en effektiv krishantering. Försvarsministern beskriver att vi genom ett svenskt engagemang och substantiellt deltagande i insatser skall bidra till att det multilaterala systemet förmår hantera sådana kriser.

Men. Inte på något område beskriver han med vilka myndigheter eller hur detta bidrag skall koordineras, än mindre finansieras. Sten Tolgfors återkommer vid ett flertal tillfällen till detta ämne men anger inte hur säkerhetssektorreformer skall interagera med det bredare perspektiv han anger i målen för propositionen.

Slutligen några ord om personalförsörjning. Försvarsministern identifierar helt korrekt detta område som problematiskt men väljer konsekvent att skjuta de obehagliga beslut han kan på framtiden. Sten Tolgfors identifierar en rad problem men ger inga eller få ledtrådar till hur försvarets prekära situation skall lösas, vilket är symptomatiskt för propositionen som helhet.

Om propositionen skulle bedömas ur ett säkerhetsanalytiskt akademiskt perspektiv eller inom ramen för det regelverk som omger OECDs säkerhetssektorreformer (som försvarsministern för övrigt hänvisar till) skulle omdömet sannolikt bli Icke Godkänt. För att travestera på propositionens titel ”Ett användbart Försvar” så är min bedömning att som proposition är den, i nuvarande utformning, uppbyggnad och sakinnehåll, tämligen oanvändbar.

Annons