Annons
Vidare till norrteljetidning.se
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Här är det inte lämpligt att bygga flerbostadshus

Förslaget till detaljplan för kvarteret Båtsman kan ses på kommunens hemsida. Området ligger vid parken med Ruriks skepp intill Bergsgatan och Societetsbron.

Följande bygger i huvudsak på detaljplanens beskrivning.

Detaljplanen syftar till att pröva lämpligheten av flerbostadsbebyggelse för äldre (55+).

Man menar bostadsrätt i trevåningshus. För att husen ska få plats måste man bygga om östra delen av Tillfällegatan. Man skapar då en extra korsning med Bergsgatan.

Området utgörs av gammal sjöbotten. Den geotekniska undersökningen visar att det inom hela området utom längst i söder finns gyttjig lera och därunder lös lermorän. Ovanpå detta består området till stor del av ett metertjockt lager av uppfyllda massor. Inom hela området krävs att byggnader grundläggs med pålar.

De föreslagna markhöjderna utanför husen ligger lägre än den högsta högvattenyta som befaras kunna inträffa. Det finns alltså risk att marken kommer att bli översvämmad någon gång i framtiden, men bara sällan.

Förhöjda halter av kvicksilver bör beaktas. Åtgärder bör vidtas för att hantera höga halter av organiska ämnen.

Innan mark- och bygglov kan beviljas ska fördjupad utredning och erforderliga saneringsåtgärder vidtas för förorenad mark för att säkerställa att riskerna för hälsa och miljö ska vara acceptabla.

Kommunala vatten- och avloppsledningar inom området finns men måste delvis läggas om.

Området ingår i fornlämningsområde. Tillstånd från länsstyrelsen krävs för ingrepp i området.

Bostäderna kommer att störas av buller från trafiken på Bergsgatan. Alla husen får mer än rekommenderade riktvärden för buller, mer än högst 55 dBA ekvivalent ljudnivå på en långsida. Det skulle kunna accepteras med hänvisning till text ur Boverkets allmänna råd: ”Avsteg kan också motiveras vid komplettering av befintlig bebyggelse längs kollektivtrafikstråk i större städer med ny tätare bebyggelse.”

Är Bergsgatan ett kollektivtrafikstråk? Är Norrtälje en av våra större städer?

Det stora antalet parkeringsplatser som nu tillkommer i Flygfyrenområdet står i stark kontrast till parkeringsmöjligheterna i anslutning till centrum. Är det meningen att svälta ut verksamheterna i stadskärnan?

Det finns 50 parkeringsplatser i planområdet i dag. Gällande plan föreslår att de ska utökas med ett parkeringshus. I det nu aktuella förslaget tillkommer 38 lägenheter. Med parkeringsnormen 0,8 borde det finnas 30 platser för de boende. På illustrationen till planen finns 28. Inga extra för eventuella besökande. Om förslaget skulle genomföras minskar alltså stadskärnans parkeringsmöjligheter med ytterligare 50 platser.

Kommunen svarar på inkomna yttranden med: ”Centrums parkeringsbehov avses bli tillgodosett på annan plats.” När? Var? Hur? Behöver den inte ligga i anslutning till centrum?

En tredjedel av all mark i Stockholms län ligger i Norrtälje kommun. Det kan inte vara omöjligt att bygga billigare och bättre bostäder på mark som inte är centrala parkeringsplatser, inte har gyttjig lera som grund, inte riskerar att översvämmas ibland, inte måste saneras från gifter, inte ingår i fornlämningsområde och inte störs av för höga bullernivåer. Bostäder där äldre (55+) kan bo tillsammans med andra människor.

Detaljplanen visar inte lämpligheten av flerbostadsbebyggelse, utan tvärtom. Hur tänkte ni?

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel