Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Beslutet att bevara Rånäs skola vilar på lösan grund

Annons

I Handlingsprogram från Allians för Norrtälje kommun 2019-2022 slås fast att man vill behålla Rånäs skola. Vid barn- och skolnämndens sammanträde den 4 februari 2019 beslutades enhälligt att föreslå kommunfullmäktige att upphäva tidigare beslut från den 20 juni 2016 om avveckling av Rånäs skola, när Rimbo nya skola står klar. I underlaget för det nya beslutet konstateras att en fortsatt drift av Rånäs skola förutsätter särskild finansiering utanför ordinarie elevpeng, om inte antalet elever ökar kraftigt de närmaste åren.

Anmäl text- och faktafel

När förslaget till ny skolstruktur behandlades i barn- och skolnämnden den 23 maj 2016 lämnade Moderaterna in en protokollsanteckning med följande innehåll: ”Det saknas fortfarande politiska motiveringar till hur samverkansstyret resonerat och på vilka grunder man har kommit fram till stängningar av just dessa föreslagna skolor och varför man inte följer de riktlinjer som tagits fram för vad som anses vara en hållbar skola”.

Också Vänsterpartiet konstaterade i debatten i kommunfullmäktige den 20 juni 2016 att beslutsunderlaget var mycket ofullständigt. I samverkansstyrets förslag till beslut för respektive skola saknades en redovisning av kopplingen mellan de bedömningskriterier som arbetats fram och förslaget till beslut.

Detta gällde både de skolor som föreslogs stängas och de skolor som föreslogs behållas. Det fanns inget resonemang om hur man vägt olika kriterier mot varandra. Besluten föreföll slumpmässiga och förlorade därmed i legitimitet. Tyvärr är beslutsunderlaget i det aktuella ärendet gällande Rånäs skola lika undermåligt.

I tjänsteutlåtandet läser vi: ”I det nya alliansstyrets handlingsprogram ingår ett bevarande av Rånäs skola, vilket innebär att kommunfullmäktiges beslut måste revideras”. Det är en mycket märklig motivering. I övrigt räknas i underlaget en rad faktorer och konsekvenser upp på ett högst ostrukturerat sätt.

Vår kritik är densamma som den vi framförde när skolstrukturplanen låg på fullmäktiges bord våren 2016. Den här gången valde vi dock att rösta ja till alliansens förslag på grund av den kraftiga förseningen när det gäller färdigställandet av Rimbo nya skola. Det är inte rimligt att elever, föräldrar och personal ska behöva fortsatt leva i ovisshet.

Vänsterpartiet ser allvarligt på att, när budgetunderskottet är 19 miljoner kronor, beslutsunderlaget inte redovisar en avvägning mellan skollagens och läroplanens krav, pedagogiskt perspektiv, barnperspektiv, förutsättningar för systematiskt kvalitetsarbete och ekonomi. Denna avvägning måste till för att, så långt det är möjligt, kunna försäkra sig om att pengarna går till rätt saker.

Därmed inte sagt att det är ett felaktigt beslut att bevara Rånäs skola. Problemet är att beslutet vilar på lösan grund.

Christina Hamnö (V), ordinarie ledamot i barn- och skolnämnden

Lars Dalquist Öhlén (V), ersättare i barn- och skolnämnden

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv debattartikel