Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
V: Folkhälsa är en klassfråga

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Resurser behöver styras om för att öka tillgängligheten i primärvården Hallstavik och Älmsta. På bilden syns vårdcentral i Hallstavik.

Bild: Kjell Ericsson

Annons

Utbildning och inkomst har betydelse för vår hälsa och hur länge vi lever. Pandemin visade detta tydligt. Områden med stor arbetarklass inom service och omsorg drabbades hårdare och förstärktes av faktorer som trångboddhet och trängsel i kollektivtrafiken. Folkhälsa främjas framför allt med breda och uthålliga insatser på samhällsnivå för att minska klasskillnader. Tillfälliga projekt, inriktad på individens beteende och livsstil, kan vara ett komplement, men ger i allmänhet liten effekt. Insatserna för folkhälsa behöver bli skarpare och riktade till grupper och områden som behöver mest.

Norrtälje kommun är en kommun skiljer sig från övriga Region Stockholm genom högre ohälsotal, lägre utbildningsnivå, en högre och växande andel äldre samt många sommargäster. De geografiska förutsättningarna skiljer sig också markant från regionens mer centrala delar.

Annons

Annons

Tack var Norrtäljemodellen där sjukvård och omsorg integreras kom Norrtälje kommun lindrigt undan under pandemin. Norrtäljemodellen ger oss förutsättningar att arbeta med invånarnas hälsa på sätt som kan anpassas efter de utmaningar som finns i kommunen. Tyvärr har såväl region som kommun under alla år haft en tendens att tänka att Norrtäljemodellen ständigt kan effektiviseras mera. Norrtälje kommun är redan en av de fem kommuner i regionen med lägst kostnader för sjukvård. Andelen av den kommunala budgeten som går till äldreomsorg är lägre än rikssnittet och minskar för varje år. Det utomordentliga arbete som görs inom vård och omsorg i Norrtälje kommun görs trots dessa förutsättningar.

Vänsterpartiet i Region Stockholm vill nu lyfta fyra områden för en folkhälsosatsning.

1. En rättvist fördelad och förebyggande primärvård. I vår kommun kan det handla om att hitta lösningar för att kunna erbjuda primärvård i glest befolkade områden. Satsa på familjens hus, öppen förskola och tillgängligt stöd vid psykisk ohälsa. Resurser behöver styras om för att öka tillgängligheten i Hallstavik och Älmsta. BVC i Hallstavik bör starta utökade hembesök, som framgångsrikt gjorts i exempelvis Rinkeby.

2. Bryt upp segregationen. Stockholmsregionen är Sveriges rikaste region. Här finns globala storföretag, innovativa kluster och ett rikt kulturliv. Men välståndet fördelas inte jämt och rättvist. Regionen kännetecknas av ökade klyftor mellan välbeställda områden och eftersatta områden. Människor som arbetar inom vård och omsorg, samt inom servicesektorn dras med otrygga anställningar och får allt svårare att klara sin ekonomi.

Annons

Annons

Till segregationen bidrar systemet med så kallade marknadsskolor. När människor med olika bakgrund inte längre möts i skolor, föreningar eller det offentliga rummet riskerar samhällsgemenskapen att krackelera. Fördomar och hat ”mot de andra” ökar. I detta finns grogrunden till kriminalitet och otrygghet.

3. Ett tryggt arbete med en lön som går att leva på är en förutsättning för en god hälsa. För att få ett jämlikt och hållbart samhälle måste region och kommun agera för trygga anställningar med kollektivavtal och bra arbetsmiljö. Den gröna omställningen vi står inför är en möjlighet att skapa fler jobb. Gröna investeringar i energismarta bostäder, kollektivtrafikens infrastruktur och förnybar energiförsörjning skapar jobb. I kommunen har vi goda förutsättningar för lokal livsmedelsproduktion.

4. Hälsosam miljö. Människors hälsa påverkas i hög grad av miljön och i vår region utsätts många för buller, luftföroreningar och ohälsosamma miljöer. Till Norrtälje kommun flyttar människor för att få närhet till naturen, tystnaden och återhämtningen. Möjligheter till friluftsliv och naturupplevelser främjar både fysisk och psykisk hälsa.

Vänsterpartiet kräver att Region Stockholm tillsammans med kommunen och KSON ökar insatserna för att vända den negativa trenden för folkhälsan.

Catarina Wahlgren, gruppledare (V) Region Stockholm

Jessica Hillwëyn, gruppledare (V) Norrtälje

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan