Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Replik: Våld i nära relation är ett samhällsproblem som berör alla

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Emelie Makrill

Annons

Våld i nära relation är ett samhällsproblem som berör alla – oavsett om man är direkt utsatt, medmänniska, kollega eller anhörig till någon som är utsatt. Oftast är det kvinnor som drabbas av mäns våld, och när det finns barn inblandade påverkas naturligtvis de negativt av våldet.

Styrets starka ambition är att växla upp i kampen mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck genom att involvera samtliga nämnder där TiNK, socialförvaltningen och skolan kommer ha en central roll. Det var en av många saker som förenade våra partier (M, SD, L, KD) när vi valde att styra tillsammans och tog fram Norrtäljeavtalet (vårt gemensamma handlingsprogram för mandatperioden). Det är glädjande att även Socialdemokraterna lyfter fram att det är ett prioriterat område för partiet och att de vill se förbättringar. En av satsningarna styret gör är att tjänsten “samordnare med ansvar för våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck” återinförs. Samordnaren kommer att arbeta med att synkronisera arbetet och samverkan mellan förvaltningarna, kartlägga och följa upp omfattningen i kommunen, samt även ansvara för utbildning och fortbildning av politiker och tjänstemän. Tjänsten förväntas vara tillsatt innan sommaren. Socialdemokraterna hade inte med tjänsten i sitt eget budgetförslag för 2023, men vår uppfattning är att de ändå står bakom styrets satsning vilket vi välkomnar.

Annons

Annons

Utöver fysiskt våld, bryts ofta den som utsätts för våld av en närstående ner psykiskt. Isolering, låg självkänsla och motstridiga känslor av skuld, skam, medlidande, lojalitet och rädsla för förövaren gör det ofta mycket svårt att lämna relationen. Risken för grovt våld och mord är också som störst vid separation. Därför är det viktigt att oavsett när en kvinna lämnar, ska hjälp alltid finnas att tillgå.

Socialförvaltningen har med anledning av ovan givits i uppdrag att förbättra stödet till personer utsatta för våld i nära relation, med ambition att alltid erbjuda en omedelbar kontakt och förbättra kontaktvägar samt informationsflöde. Hjälp finns redan idag, men kännedom om den måste nå ut i högre utsträckning. Vidare ska behovet av fler utslussningslägenheter utredas, i syfte att säkerställa att det finns tillräckligt många och att de är ändamålsenliga.

Socialdemokraterna skriver även att det behövs långsiktiga förutsättningar för tjej- och kvinnojourer. Bra att känna till är att det redan finns ett treårigt avtal på plats med kvinnojouren Snäckan, då längre avtal underlättar för planeringen av verksamheten. Även framledes ämnar vi använda oss av längre avtal och ha en god dialog med föreningen som gör ett gott arbete.

På nationell nivå måste det ändras i lagstiftningen för att på riktigt förstärka kvinnors rättigheter. Efter åtta år av socialdemokratiskt styre är det dock tydligt att det behöver göras betydlig mer för att hindra kvinnovåldet, varför vi välkomnar nuvarande regeringens utlovade nya skärpningar i lagstiftningen, vilka kommer innebära att:

Annons

+ man utökar möjligheten att öka området för ett kontaktförbud, till att exempelvis kunna gälla en hel kommun och övervakas med fotboja.

Annons

+ kontaktförbud, med eller utan villkor om elektronisk övervakning, ska kunna

användas som skydd i en rättsprocess där brottsoffer eller vittnen riskerar attutsättas för våld eller hot.

+ Polisen ska kunna använda husrannsakan för att kunna delge kontaktförbud.

Regeringen kommer även inom ramen för Tidöavtalet se över skärpta straff för vålds- och sexualbrott (där livstid ska övervägas för de grövsta brotten). Slutligen vill vi påminna hela vänsteroppositionen om att hedersrelaterat våld och förtryck också är ett stort samhällsproblem som tillåtits breda ut sig på grund av en ängslighet kring att lyfta problematiken. Styret blundar dock inte, utan kommer göra allt vi kan för att motverka att detta blir ett utbrett fenomen i Norrtälje kommun.

Bino Drummond (M), kommunstyrelsens ordförande

Andrea Kronvall (SD), kommunalråd

Robert Beronius (L), kommunalråd

Thomas Imeryd (KD) kommunalråd

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan