Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
V: Högerstyret leder Norrtälje bort från hållbarhet

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vänsterpartiet saknar planer för sol- och vindenergi i nya översiktsplanen.

Bild: Norrtälje kommun och Michael Sohn

Den 27 februari inleds samrådet för Norrtälje kommuns nya översiktsplan. En översiktsplan ska berätta hur mark och vatten ska användas så att vi klarar nuvarande och kommande påfrestningar, osäkerheter och utmaningar och på vilket sätt Norrtäljes möjligheter, styrkor och säregenskaper ska tas tillvara. Det är alltså fråga om ett centralt styrdokument som påverkar alla invånare i Norrtälje kommun ända till 2050.

Den nya översiktsplanen har tagits fram under ledning av nuvarande och föregående mandatperiods högerstyre och speglar deras ointresse för klimatfrågor, skydd av jordbruksmark och natur, hållbar energiförsörjning och samhällsplanering i största allmänhet.  Det är en plan som därför kännetecknas av vaga, svepande formuleringar och otydlighet i dessa frågor.

Annons

Annons

En stark översiktsplan kännetecknas av att man modigt vågar dra upp riktlinjer och ge vägledning för hur bebyggelsen ska utvecklas samtidigt som klimat och miljö värnas. Något vi i Vänsterpartiet anser att även denna plan borde kunnat göra. Vi ser särskilt allvarligt på att följande brister: 

1. Strategi för att uppnå klimatmål. Såväl EU, riksdagen och Norrtälje kommun själv har satt upp skarpa klimatmål. Vi tycker att man helt missar att använda översiktsplanen som ett verktyg för att nå dessa mål. En väsentlig del av Norrtäljes klimatutsläpp kommer från transporter, byggande och exploatering av naturmark. Vi saknar tydlighet i planen för hur dessa källor till klimatutsläpp ska angripas. Vi väntar oss också allt mer frekvent extremväder, såsom stormar, översvämningar och torka. Liksom NT nyligen uppmärksammat (23/2) saknas en tydlig strategi för hur kommunen ska arbeta för att förebygga och minska konsekvenserna av detta.

2. Hållbar energiproduktion. Norrtälje kommun utgör en tredjedel av Stockholms län i yta. Solkraft och vindkraft kommer oundvikligen aktualiseras de kommande tio åren. Ändå väljer högerstyret att helt ducka i dessa frågor. Ingenstans står att läsa var kommunen skulle kunna etablera sol- och vindkraftverk, inte heller var vi absolut bör låta bli att bygga dem. Vi är i skriande behov av en tydlig etableringsstrategi  för sol- och vindkraftsanläggningar.  

Annons

3. Skydd av jordbruksmark och natur. Såväl jordbruksmark som områden med höga naturvärden pekas ut för exploatering i planen. Jordbruksmark, som skyddas av miljöbalken,  är en ändlig resurs och de åkrar som bebyggs görs oanvändbara för livsmedelsproduktion för all framtid. Att bevara mesta möjliga jordbruksmark är centralt för att upprätthålla lokal matproduktion samt värdefulla kulturmiljöer och landskap.  Vidare uppges höga ambitioner för naturskydd, men hur detta ska åstadkommas är helt otydligt. En vägledning i hur naturområden med värdefull biologisk mångfald verkligen ska skyddas och förstärkas saknas helt. Planens genomförande skulle oundvikligen leda till förlust av områden med höga naturvärden.

Annons

I planförslaget ingår en hållbarhetsbedömning genomförd av en extern expert. Utlåtandet visar på planförslagets negativa miljökonsekvenser: ”Planförslaget innebär eller riskerar innebära negativ påverkan för alla miljöaspekter. Områden med värdefulla natur- och kulturvärden föreslås bebyggas och investeringarna kommer innebära stora klimatutsläpp. Den ökande bebyggelsen kommer innebära en ökad påverkan på kommunens vatten.”

Samrådet för översiktsplanen pågår till 30 april. Vänsterpartiet uppmanar alla berörda myndigheter, organisationer och kommuninvånare att agera för en plan som tar övergripande ansvar för kommunens framtida generationer.

Britt-Marie Bardon (V)

Jessica Hilwëyn (V), gruppledare

Annons

Matti Leino (V)

Anna Söderblom (V), gruppledare

Malin Wedberg (V)

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan