Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Borgerligt alternativ: Därför röstade vi nej till höjda arvoden

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Pastoratet står inför mycket kärva tider de närmaste åren bland annat beroende på befarat fortsatt minskat medlemsantal, minskad utdelning från stiftet samt skenande elkostnader. På bilden syns Länna kyrka.

Bild: Tobias Bernander

Annons

I Norrtälje Tidning den 15 november tar vi del av en intervju med Kyrkofullmäktiges ordförande i Roslagens Östra pastorat, även ordförande i församlingsrådet i Norrtälje Malsta församling. I intervjun utvecklar Kyrkofullmäktiges ordförande hur hon ser på beslutet att kraftigt höja Kyrkorådets ordförandearvode från 50 000 kr/år till 70 000 kr/år och något mindre kraftfullt (men ändock) höja Kyrkofullmäktiges ordförandearvode från 5000 kr/år till 10 000 kr/år.

Beskrivningen av händelseförloppet på mötet lämnar mycket övrigt att önska då vi i Borgerligt alternativ upplever denna som minst sagt ensidig. Till ordförandens försvar bör kanske föras att hon p.g.a. jäv inte närvarade i salen under tiden ärendet behandlades och därför inte personligen kunde ta del av den livliga diskussion som uppstod och sakupplysningarna som bland annat Borgerligt alternativ bidrog med.

Annons

Annons

I dessa kristider är det viktigt med en stark signal inom Svenska kyrkan, till anställda och övriga förtroendevalda, på alla nivåer att hålla tillbaka egna krav på höjda arvodesnivåer.

Borgerligt alternativ var en av tre nomineringsgrupper som yrkade avslag till Kyrkorådets förslag om höjning av nämnda ordförandearvoden och en av två nomineringsgrupper som även lämnade en reservation mot detta efter en synnerligen livlig och intensiv debatt.

Pastoratet står inför mycket kärva tider de närmaste åren bland annat beroende på befarat fortsatt minskat medlemsantal, minskad utdelning från stiftet samt skenande elkostnader. Vi har exempelvis uppmanats överväga om vi kan hålla våra kyrkor uppvärmda under kommande vinter i den omfattning som gäller nu.

Kyrkorådsordförandens nuvarande arvode ligger klart i det högre skiktet inom jämförbara pastorat och församlingar inom Uppsala stift. Detta redovisades tydligt vid sammanträdet.

Borgerligt alternativ saknar helt sakliga objektiva skäl att i ett sådant läge besluta om höjning av kyrkoråds- och kyrkofullmäktigeordförandenas årsarvoden. Det ger helt fel signaler. Vår grupp kan inte se att arbetsbördan med avseende på de två aktuella uppdragen har utökats så oerhört att det skulle motivera en höjning av arvodesnivån för någotdera av dessa.

Från Borgerligt alternativ redovisades på mötet om en diskussion som pågår inom Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisations (SKAO) fullmäktige avseende arvodesnivån för förtroendevalda inom SKAO. Förslaget genomsyras av begreppet ”återhållsamhet”.

Annons

Annons

I dessa kristider är det viktigt med en stark signal inom Svenska kyrkan, till anställda och övriga förtroendevalda, på alla nivåer att hålla tillbaka egna krav på höjda arvodesnivåer. I varje fall om man vill behålla sin trovärdighet den dagen vi som arbetsgivare kan komma att behöva vara beredd att uppmana anställda till återhållsamhet inför kommande avtalsförhandlingar.

Ett förtroendeuppdrag i Svenska kyrkan är enligt vår mening är ett uppdrag som man åtar sig av intresse och som möjliggörs av andras förtroende. Det kan aldrig jämställas med en anställning. För uppdraget kan man få viss ersättning som uppmuntran och ersättning för kostnader man har för att genomföra detta till skillnad mot anställd personal.

Samtliga avslagsyrkanden föll som bekant i voteringen och därmed föll också tilläggsyrkandet från Borgerligt alternativ att i stället för att höja ordförandenas redan väl tilltagna årsarvoden, fördela motsvarande totalsumma till församlingsrådens verksamheter. Vi var och är fortfarande övertygade om att minsta tillskott till församlingsråden skulle innebära skillnad i deras viktiga arbete i församlingarna.

Slutligen; utöver ovan redovisade skäl för vårt ställningstagande att yrka avslag på Kyrkorådets förslag så fanns det uppenbara brister i beredningsprocessen. Dessa påtalades vid Kyrkorådets sammanträde den 3 oktober 2022 och resulterade redan då i ett avslagsyrkande med åtföljande reservation från (Borgerligt alternativ med flera). I reservationen framgår med stor tydlighet våra skäl för invändningarna mot förslaget.

Maj Åberg Palm, Borgerligt alternativ Roslagen

Marie Egelin, Borgerligt alternativ Roslagen

Martin Sandström, Borgerligt alternativ Roslagen

Susanne Hallqvist, Borgerligt alternativ Roslagen

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan