Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Har de två kulturskolorna likvärdiga förutsättningar?

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Kommunen finansierar tomma elevplatser samtidigt som barn ställs i kö i Rimbo. Nu är det dags att ansvariga politiker och tjänstemän vidtar åtgärder och rättar till uppenbara missförhållanden!

Alliansens företrädare vill gärna antyda att Kulturskolan i Rimbo inte uppfyller målen, att den inte följer ingångna avtal, levererar sämre kvalitet etcetera. Det är precis tvärtom, skriver Yvonne Svensson och Johan Österberg.

Bild: Linn Stolt Hansson

Norrtälje kommun är huvudman för all kulturskoleverksamhet i vår kommun. Uppdraget sköts av två utförare:

· Roslagens kulturskola (kommunal drift) - i Norrtälje, Hallstavik och Väddö.

· Kulturskolan i Rimbo (ekonomisk förening) - i Rimbo med omnejd.

Ansvaret för verksamhet en vilar på kultur- och fritidsnämnden, som ska garantera att båda utförarna ges likvärdiga förutsättningar i mötet med eleverna.

Annons

Annons

Vid senaste fullmäktige ställde Roslagens oberoende parti en fråga till nämndens ordförande Bengt Ericsson (C) angående den finansieringsmodell som kommunen tillämpar. De undflyende svar som ordföranden gav i fullmäktige bekräftar att Alliansens företrädare inte tar ärendet på allvar. Att det står ett sextiotal barn i kö i Rimbo samtidigt som kommunen via anslagsbudget finansierar mer än 200 tomma elevplatser i övriga delar av kommunen, är inget de styrande reagerar över.

Under de senaste tre åren har kommunens kulturskola redovisat ett underskott som för åren 2019–2021 uppgår till 1,2 miljoner. Ytterligare tre år tillbaka ser vi att underskottet för 2016–2018 landar på 4,6 miljoner. Det ger ett sammanlagt underskott på 5,8 miljoner under de senaste sex åren.

En rimlig slutsats blir, när kommunen tvingas täcka återkommande underskott år efter år, att kulturskoleverksamheten är underfinansierad. De budgeterade medlen räcker uppenbarligen inte.

Eller gör de det? En elevplats i kulturskolan i Rimbo kostade skattebetalaren 12 537 kronor år 2020 medan en elevplats i Norrtälje kommunala kulturskola kostade 16 119 kronor.

Alliansens företrädare vill gärna antyda att Kulturskolan i Rimbo inte uppfyller målen, att den inte följer ingångna avtal, levererar sämre kvalitet etcetera. Det är precis tvärtom.

Vi har sett hur Kulturskolan i Rimbo år efter år fyllt sin elevkvot och levererat långt över de mål som kommunen ställt upp för verksamheten. I dag har skolan 20 elever fler än de 271 som finansieras med kommunala medel, dessutom står ett 60-tal barn i kö.

Annons

Annons

Det borde vara självklart att förvaltningsdirektören för en öppen dialog med den skolledning som levererat en väl fungerade kulturskola i 15 år. Det borde också vara självklart att den politiska ledningen ser till att våra skattemedel fördelas på ett ansvarsfullt sätt, och att man ser till att följa upp och vidta de åtgärder som krävs för att alla barn ska få ta del av kulturskolans verksamhet. Tyvärr är det inte en självklarhet, varken för nuvarande nämnd eller förvaltningsledning.

Vi i Roslagens oberoende parti vill att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ser över kultur- och fritidsförvaltningens hantering av budget, internhyror och rutiner för uppföljningar. Kulturskolan är bara ett av flera ansvarsområden där vi ser brister.

Vi i Roslagens oberoende parti kräver att fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att genomföra en oberoende granskning av kulturskolornas nuvarande styrdokument och avtal med syfte att nå en snabb lösning för kommuninnevånarnas och barnens bästa.

Vi i Roslagens oberoende parti vill ta tillvara de möjligheter som en väl fungerande kulturskola och en ny kulturscen erbjuder barn, ungdomar och invånare i Rimbo och i vår kommun som helhet.

Yvonne Svensson (Roop), gruppledare i kommunfullmäktige

Johan Österberg (Roop), fullmäktigeledamot

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan