Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Bra att det är slut på veden!

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Det är bra att veden har tagit slut, så att folk inte kan elda hur mycket som helst. Det skriver insändarskribenten.

Bild: Katarina Östholm

Annons

Norrtelje Tidning hade för några dagar sedan en artikel om bristen på ved för småskalig vedeldning.

Det är bra att veden har tagit slut, så att folk inte kan elda hur mycket som helst, för att:

Forskning och hälso- och miljörapporter visar att röken från vedeldning är direkt skadlig för människor, djur och natur samt att den har en negativ påverkan på klimatet. Rökens sot och gifter hamnar i våra lungor och en del transporteras vidare. Sot från vedeldning är en del som bidrar till att isen vid polerna smälter snabbare och koldioxiden bidrar till den globala uppvärmningen.

Som vi alla vet, är vi på väg in i en klimatkris. Isarna vid Arktis och Antarktis är på väg att smälta, så att stora delar av jordens befolkning kommer att dränkas. Vi vet inte vart Golfströmmen vänder och vad konsekvenserna av detta blir för vår del. Kanske får vi frysa ihjäl medan folk i andra länder dör i en värme som mänskliga kroppar inte klarar av. Naturkatastrofer som bränder, stormar och skyfall dödar eller driver djur och människor på flykt, livsmedelsbrist på grund av torka eller översvämningar. Där är vi och där har vi med största sannolikhet framtiden om inget snabbt händer som vänder hela denna negativa utveckling.

Annons

Annons

Vi vet att de största miljöbovarna finns utomlands där energi tas från förbränning av fossila produkter. MEN även vårt land bidrar! Naturvårdsverket har publicerat en mångfald rapporter som pekar ut luftföroreningar, som den största källan till den globala uppvärmningen. Fakta visar också att i Sverige dör varje år ca 7500 människor i förtid på grund av direkta luftföroreningar, varav ca 1000 av dessa dödsfall beror på konsekvenser av småskalig vedeldning.

Nu är det tid för alla att dra sitt strå till stacken! Det är av stor vikt och betydelse vilket ansvar vi alla tar. Många bäckar små ...

Följande text är ett kort utdrag hämtat från Sveriges Miljömål, Frisk luft, antagna av riksdagen 31 mars 2021:

"Utsläpp av luftföroreningar som sker lokalt, exempelvis från industrianläggningar, fordon och vedeldade hus påverkar luften i närområdet. Vissa luftföroreningar, som svaveldioxid och marknära ozon, kan dock transporteras långa avstånd och över nationsgränser.

Nationellt behövs åtgärder för att minska halter av kväveoxider och partiklar från trafiken. Även utsläpp av bens(a)pyren och partiklar från vedeldning behöver minska."

Från Astma- allergiförbundets hemsida:

"Småskalig förbränning av ved och pellets är en källa till utsläpp av miljö- och hälsoskadliga luftföroreningar som exempelvis fina partiklar (PM2.5), sot, dioxiner, polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och lättflyktiga organiska föreningar (VOC). Det är föroreningar som kan leda till problem i andningsvägarna och i hjärt- kärlsystemet och orsaka cancer."

Annons

Från Naturvårdsverkets hemsida:

"Småskalig förbränning av ved och pellets är en relativt stor källa till utsläpp av miljö- och hälsoskadliga luftföroreningar i Sverige.

Annons

Föroreningar som släpps ut vid eldning är bland annat små partiklar (inklusive sot), polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och dioxiner. Dessa föroreningar kan leda till problem i andningsvägarna och hjärt-kärlsystemet och en typ av PAH som benämns bens(a)pyren är cancerframkallande.

Särskilt känsliga för luftföroreningar är barn och äldre samt astmatiker och andra människor som lider av luftrörs- och andningsbesvär.

Luftföroreningar från vedeldning har beräknats bidra till cirka 1 000 förtida dödsfall per år i Sverige. Det beror framför allt på de väldigt små partiklar som bildas vid ofullständig förbränning."

Det gäller att tänka sig för (tänka på folkhälsan, miljön och klimatet), innan man tänder i vedpannan eller tänder sin mysbrasa. Det är inte så mysigt för alla dem, som på olika sätt får lida av vedeldningsröken!

Per

Annons

Annons

Till toppen av sidan