Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Kulturskolan i Rimbo måste leverera det som är utlovat

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

På senare tid har det skrivits och debatterats en hel del kring Rimbobygdens kulturskola. Vi politiker har fått e-post, vykort och annat från elever, föräldrar och företrädare från Kulturskolan i Rimbo.

Dialog är givande. Tack. Nu vill vi, som leder kultur- och fritidsnämndens politiska Allians, ge vår bild.

Alla inser att ingångna avtal måste följas. Kulturskolan i Rimbo behöver alltså leverera det som är utlovat. Det gäller såväl pengar som kvalitet. I annat fall följs inte avtalet, skriver Agneta Hedlundh, Göte Vaara, Janets Tjörnhammar och Bengt Ericsson.

Bild: Eva Lena Olsson

Hösten 2019 hade kultur- och fritidsnämnden en dialog med Roslagens kulturskola Norrtälje och Kulturskolan i Rimbo gällande överflyttning från barn- och skolnämnden till oss i kultur- och fritidsnämnden. Debattens vågor gick höga. I den dialogen diskuterades ”elevpeng” det vill säga en summa per ”ansluten elev”. Elevpeng var det system som gällde hos barn- och skolnämnden och var en fördelning som båda kulturskolorna inte ville fortsätta med.

Annons

Annons

I stället föreslog kulturskolornas företrädare ”anslagsbudget”, vilket vi lyssnade på och detta blev följden av våra överläggningar. Det har därefter tillämpats sedan 1 januari 2020 för Roslagens kulturskola Norrtälje och från 1 augusti 2021 för Kulturskolan i Rimbo. Anledningen till att det inte tillämpades från årsskiftet för Kulturskolan i Rimbo har att göra med Kulturskolans avtal, som behövde upphöra och avvakta den nya upphandlingen.

I samband med den nya upphandlingen, vilken genomfördes under våren 2021, fick Kulturskolan i Rimbo ta del av förfrågningsunderlagen i mars 2021. Där framgick klart och tydligt vilken ersättning och ersättningsmodell som vi i kommun erbjuder. Lika för alla som ville söka.

Kulturskolan i Rimbo lämnade in sitt anbud i april. Det finns inget i anbudet eller i samband med den intervju som följde vid utvärderingarna att de tilldelade medlen inte skulle räcka. Snarare tvärtom, det vill säga att Kulturskolan i Rimbo i anbudet angett ett flertal saker som de avser utföra inom anslagets ram.

Bland utifrån inkomna anbud fanns Kulturskolan i Rimbo, som erbjöd hög kvalitet för den fasta summan, det vill säga anslaget. Under anbudstiden inlämnades ytterligare tre anbud. Dessa tre företag hade också mycket bra verksamhet med flera, intressanta, innovativa inslag.

Anbuden utvärderades av en utvärderingsgrupp. Utvärderingen var jämn. Gruppen valde Kulturskolan i Rimbo. Ingen överklagade gruppens beslut.

Annons

Alla inser att ingångna avtal måste följas. Kulturskolan i Rimbo behöver alltså leverera det som är utlovat. Det gäller såväl pengar som kvalitet. I annat fall följs inte avtalet. Kontraktets bryts och en ny upphandling kan bli följden. Naturligtvis kan det i framtiden finnas andra lösningar.

Annons

Här några fakta – elevpeng kontra anslag.

I den genomförda upphandlingen med Kulturskolan i Rimbo har Norrtälje kommun valt att fördela anslaget som procent av antalet folkbokförda i åldern 6 - 18 år inom kulturskolornas områden. Fördelningen justeras årligen, då nya befolkningssiffror kommer från SCB. Detta finns inskrivet i avtalet med Kulturskolan i Rimbo. För år 2021 bor 22,4 procent i Rimbobygden, det vill säga Kulturskolan i Rimbos upptagningsområde.

Vår uppfattning är att denna grund fungerar bra som fördelningsprincip, men självfallet är vi öppna för andra principer.

Vidare anser vi att anslagsbudget ger större trygghet och skapar bättre förutsättningar för verksamheterna, större kreativitet som leder till roligare utbildning och fler som kommer till kulturskolorna. Det blir mindre fokus på 1 till 1-utbildning och mer fokus på gruppundervisning, vilket upplevs positivt av eleverna och skapar mer glädje. Anledningen till att kulturskolorna tidigare arbetade mycket med 1 till 1-undervisning var att elevpengen fördelades på det sättet och därmed tvingades de in i ett visst system.

Om fördelningsgrunden ska ändra eller om avtalat anslag inte räcker att leverera eller att utlovad kvalitet blir nedsatt kan parterna alltid säga upp avtalet. Följden blir då ny upphandling eller annan lösning.

Agneta Hedlundh (L), ledamot kultur- och fritidsnämnden

Göte Vaara (KD), 1:e vice ordförande kultur- och fritidsnämnden

Janeth Tjörnhammar (M), ledamot kultur- och fritidsnämnden

Bengt Ericsson (C), ordförande kultur- och fritidsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan