Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Debatt
Debatt: Musikeleverna måste behandlas seriöst

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Under 2017 fick barn-och utbildningskontoret i uppdrag av barn- och skolnämnden att utreda utbudet i kommunens kulturskola. Behovet av besparingar hade blivit akut och från det dåvarande styrets sida hade man beslutat att dra ned på teater och dans.

Anmäl text- och faktafel

Det uppdagades att det aldrig hade budgeterats för mer än musikskolan. Den stolta benämningen kulturskolan vilade på lösan grund.

Debatten under de två senaste veckorna har i hög grad handlat om den praxis som har utvecklats när det gäller tidsförläggningen av musikundervisningen under skoltid. Vi finner det märkligt att man inte tidigare tagit upp den för genomlysning och eventuella förändringar, skriver Christina Hamnö. Foto: Henrik Montgomery, TT.

Annons

En extern konsult anlitades för att genomföra utredningen. Utredningens uppdrag var ”att leverera olika förslag på omfattning av utbudet som Kulturskolan kan komma att erbjuda i framtiden. Vidare ska det presenteras vad dessa olika modeller kan tänkas kosta”.

Annons

I början av 2018 presenterades utredningen. I introduktionen till dokumentet stod ”Vi ser att rapporten kan ligga som underlag till skrivandet av ett tjänsteutlåtande till nämnd för beslut”. Utredarna lämnade därmed, som vi ser det, över bollen till politiken.

Utredarna förmedlade bland annat att – utöver musik – dans, teater, datorspelsutveckling och fotografi är populära önskemål i Norrtälje. Deras rekommendationer sammanfattades i fyra punkter:

• Ett utökat utbud, som innefattar musik, dans teater, datorspelsutveckling, foto, film etcetera.

• Att undervisningen sker i grupp.

• Att kulturskolan erbjuds i åldersspannet årskurs 1-19 år.

• En bibehållen avgiftsnivå.

Det förväntade ärendet kom aldrig upp i barn- och skolnämnden. Istället hade styret infört följande i mål och budget 2019-2021: ”Ansvaret för kulturskoleverksamheten kommer under planperioden att flyttas över till Kultur- och fritidsnämnden”.

Den 2 september 2019 låg ärendet ”Överföring av den frivilliga musik- och kulturskoleverksamheten från Barn- och skolnämnden till Kultur- och fritidsnämnden” på barn- och skolnämndens bord. I tjänsteutlåtandet används benämningen musik- och kulturskoleverksamheten samtidigt som det konstateras att det i dagsläget endast är musikundervisning som erbjuds.

I förslag till beslut ingår att nuvarande budgetram överförs till kultur- och fritidsnämnden. Samtidigt uttrycks en from förhoppning om att närheten till befintlig kultur- och fritidsverksamhet samt det faktum att kulturskolan kommer att utgöra en stor andel av kultur- och fritidsnämndens verksamhet, ”hokus-pokus”, ska leda till att Norrtälje får en bred och likvärdig musik- och kulturskola.

Annons

Annons

Debatten under de två senaste veckorna har i hög grad handlat om den praxis som har utvecklats när det gäller tidsförläggningen av musikundervisningen under skoltid. Vi utgår ifrån att både barn- och skolnämndens ordförande och skolförvaltningen sedan länge känt till denna praxis och finner det märkligt att man inte tidigare tagit upp den för genomlysning och eventuella förändringar. En målkonflikt, som ju detta är, måste tas på allvar och handskas med på ett seriöst sätt.

Vår inställning är:

1. Den beställda utredningen borde ha fullföljts med ett ärende i barn- och skolnämnden innehållande ett ställningstagande till utredningens slutsatser.

2. Konsekvenserna av praxis rörande tidsförläggningen av musikundervisningen borde ha utretts.

3. Först när punkterna 1 och 2 genomförts borde ställning tagits till om ett förslag om överföring av kulturskolan skulle läggas fram, då med en gedigen analys av fördelar och nackdelar.

Det som saknades i underlaget till barn- och skolnämndens sammanträde kompletterades delvis under behandlingen av ärendet genom att ordföranden muntligt redogjorde för sitt och alliansstyrets motiv. Ordföranden utvecklade också motiven i mailväxling med oppositionspartierna dagen efter sammanträdet. Han skrev ”Kulturskoleverksamheten kan nämligen inte prioriteras av en barn- och skolnämnd eftersom kulturskolan är en frivillig verksamhet medan förskolor och grundskolor är lagstadgad verksamhet”.

Som vi ser det är det av stor principiell betydelse att de frivilliga verksamheternas behov förs fram som ärenden i berörd nämnd. Det är därför det är värt allvarlig kritik att den beställda utredningen gällande kulturskolan inte fullföljdes med ett ärende i barn- och skolnämnden.

Christina Hamnö (V)

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan