Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje söder om ån

Kommunen måste lyssna på kritiken mot projektet Lommarstranden

Text: 

Samförstånd mellan stat och kommun är en viktig komponent för lyckade stadsbyggnadsprojekt. När en kommun får kritik från ett statligt verk är det oftast klokt att inte avvisa kritiken. Den brukar faktiskt vara befogad.

Anmäl text- och faktafel

Norrtälje kommun bör därför återta sin avvisande kommentar till Trafikverkets yttrande över förslag till detaljplan för Lommarstranden, Etapp 1 (Norrtelje Tidning den 1 november). Misstag görs nämligen – i all planering. Avvägningar mellan motstridiga intressen är ofta knepiga. Just därför krävs samråd och samförstånd.

Annons

Annons

De analyser Trafikverket vill se kan innebära att trafiken genom rondellen vid Norrtäljes södra ”port” framgent måste begränsas, skriver Ove Lundberg.

Bild: Måna J Roos

För projektet Lommarstranden noterar jag misstag i samrådet. Mest flagrant är bristen på samråd med berörda frivilliga försvarsorganisationer, vars civilt inriktade verksamhet hotas.

Frivilliga radioorganisationens ordförande Christer Ankersjö och ledamot Bengt Sjöblom har efter samrådstidens utgång via Norrtelje Tidning reagerat på frånvaron av samråd och information. Kommunens förslag väcker också många obesvarade frågor, inte minst om hur 2016 års beslut om totalförsvaret skall efterlevas. Ingångna avtal mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och organisationen Sveriges kommuner och landsting (SKL), talar för att stödet till de frivilliga försvarsorganisationernas krisberedskapsarbete skall utökas – inte dras in!

Brustit har även kommunens samråd med Trafikverket, vars yttrande snarare vittnar om stora motsättningar än om ett samförstånd. Trafikverket begär att kommunen dels visar hur Nordrona i sin helhet skall trafikförsörjas, dels hur denna trafik kommer att inverka på säkerhet och framkomlighet på E 18, riksväg 76, riksväg 77 och länsväg 276 år 2040. Det är en klart rimlig och i mitt tycke oavvislig inställning hos en statlig myndighet med övergripande ansvar för trafiksystemets säkerhet och framkomlighet.

Annons

Trafikverkets tidigare yttranden i dessa frågor vittnar om oro över trafikutvecklingen i den stora cirkulationsplatsen vid stadens södra ”port”. Dess kapacitet är begränsad. Goda råd till trots har starkt trafikalstrande butiksytor medgivits i Nordronas handelsområde. Om rondellens trafikkapacitet överskrids uppkommer köbildningar, vilket försämrar framkomligheten på Västra vägen.

Annons

Allvarligast är dock risken för köbildning längs motorvägen över avfarten mot Kapellskär, eftersom det kan ge oacceptabla olycksrisker och hotad framkomlighet för biltrafik till färjehamnen i Kapellskär. Det är en otillåten utveckling.

Det aktuella förslaget till detaljplan för Lommarstranden, etapp 1, har med sin nya trafiklösning via Regementsvägen en nyckelroll i detta scenario. Trafiklösningen avses främst försörja denna etapp av projektet Lommarstranden, det vill säga 420 bostäder, men blockerar samtidigt möjligheten att utnyttja cirkulationsplatsen i Västra vägen-Esplanaden för senare åtkomst av Nordronas inre delar.

Vidare bortfaller möjligheten att via en förlängning av Regementsvägen nå etapp 2 i projektet Lommarstranden (800 bostäder). Möjligheten att via ”vakten” leda större trafikmängder begränsas av gällande byggnadsminnesförklaring.

De analyser Trafikverket vill se kan innebära att trafiken genom rondellen vid Norrtäljes södra ”port” framgent måste begränsas. Kommunens nuvarande planer för första etappen i projektet Lommarstranden i nuvarande skick kan därmed innebära att drömmen om ett boende i vackra Nordrona för alltför många och för överskådlig tid förblir en dröm.

Ove Lundberg, Norrtälje

Annons

Annons

Till toppen av sidan