Annons

Annons

Annons

Annons

Norrtälje

Är kritiken mot Skogsstyrelsen berättigad?

Vi har fått uppleva hur vacker gammelskog nära bebyggelse har kalavverkats – en åtgärd som vi aldrig skulle kunna tänka oss att genomföra. Men vi skogsägare tänker uppenbarligen olika och prioriterar olika värden, skriver Wåge och Yvonne Forsberg. Foto: Fredrik Sandberg , TT.

Annons

Är kritiken mot Skogsstyrelsen, länsstyrelsen och Naturvårdsverket berättigad vad gäller olika förbud och restriktioner mot avverkning av skog på privat mark?

I flera olika artiklar i olika tidningar, bland annat Norrtelje Tidning och Land, har kritik framförts mot framförallt Skogsstyrelsen och länsstyrelsen vad gäller deras beslut om intrång i enskildas rätt att förfoga över sin produktiva skogsmark. Även Naturvårdsverket har i många fall kritiserats för ensidigt agerande till förmän för djur- och naturvårdsintressen.

Flera skogsägare har beskrivit hur de drabbats av totalt avverkningsförbud till förmån för olika naturintressen. Det har gällt förekomst av sällsynta växter, till exempel bombmurkla, och sällsynta djurarter som lavskrika, som har legat till grund för avverkningsförbud.

Annons

Annons

Vi tycker att man bör visa förståelse för myndigheternas förslag om olika slag av skyddsåtgärder. Men samtidigt måste man givetvis kräva att skogsägarna kompenseras fullt ut ekonomisk för den förlust som inskränkningen innebär. I annat fall är ju åtgärderna att betrakta som ren statlig konfiskation av privatägd egendom. Sådant kan man säkerligen få uppleva i kommunistländer som Ryssland, men borde aldrig få förekomma i Sverige, som vill framstå som ett demokratiskt land.

Under våra snart 25 år som mark- och skogsägare i Roslagen har vi haft åtskilliga kontakter och överläggningar med dessa myndigheter. I några fall ha kontakterna skett efter vårt eget initiativ. Det har gällt fall där vi varit tveksamma till huruvida avverkning av skog skulle vidtas eller om man skulle avstå från detta och istället låta den vackra skogen bevaras orörd.

Dessa kontakter har resulterat i flera naturvårdsavtal på skyddsvärda områden, ett nyckelbiotopskydd samt delägarskap i två olika naturreservat. Det sist beslutade naturreservatet kallas Grendalens naturreservat. Huvuddelen av den mark som ingår i reservatet ägs av Sjöhagens gård. Initiativet till reservatet togs av oss som skogsägare genom kontakt med Skogsstyrelsen.

De flesta av dessa överenskommelser och avtal har träffats på frivillig basis. Vi har erhållit skälig ekonomisk ersättning för intrången enligt dåvarande prisnivåer. Med dagens priser på skog och mark skulle antagligen ersättningen bort uppgå till det dubbla. Men det stora värdet för oss är att få uppleva att den vackra gammelskogen eller de speciella naturområdena med en delvis unik fauna bevaras för framtiden.

Annons

Annons

Det är till stor glädje för oss. Vi har fått uppleva hur vacker gammelskog nära bebyggelse har kalavverkats – en åtgärd som vi aldrig skulle kunna tänka oss att genomföra. Men vi skogsägare tänker uppenbarligen olika och prioriterar olika värden. Därav följer antagligen också att vi har olika syn på berörda myndigheters agerande och målsättning – och det får man acceptera.

Vi uppskattar våra kontakter med Skogsstyrelsen, länsstyrelsen och Naturvårdsverket vad gäller skydd av vår vackra natur i Roslagen med ovanliga och sällsynta växter och fågelarter.

Wåge och Yvonne Forsberg, Sjöhagens gård

Inbäddat innehåll

Annons

Annons

Till toppen av sidan